• Grishko Tutus

  Handmade to order- especially for you

  01- Odette

  02-Odile

  03-Klara Marie

  04-Klara Marie

  05-Snowflake

  07-Aurora

  08-Aurora

  09-Lilac Fairy

  11-Kitri

  12- Kitri

  13- Mistress of Dryads

  14-Kitri

  A sentence or two describing this item.

  16-Giselle

  A sentence or two describing this item.

  18-Giselle

  A sentence or two describing this item.

  20- Swanilda

  A sentence or two describing this item.

  21-Swanilda

  A sentence or two describing this item.

  23 Swanilda

  A sentence or two describing this item.

  24 Medora

  A sentence or two describing this item.

  25 Medora

  A sentence or two describing this item.

  26 Raymonda

  A sentence or two describing this item.

  27 Raymonda

  A sentence or two describing this item.

  34 Grand Pas

  A sentence or two describing this item.

  34 Grand Pas- Kitri Don Q

  A sentence or two describing this item.

  37- Juliet

  A sentence or two describing this item.

  72 Raymonda

  A sentence or two describing this item.

  74- Kitri

  A sentence or two describing this item.

  81 Kitri / Paquita

  A sentence or two describing this item.

  83 Giselle

  A sentence or two describing this item.

  84 Swanilda

  A sentence or two describing this item.

  87 Raymonda

  A sentence or two describing this item.

  88 Kitri

  A sentence or two describing this item.

  89 Paquita

  A sentence or two describing this item.